ОБЩИ УСЛОВИЯ на АЕРО ЕООД

Моля внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
Уважаеми клиенти,

Онлайн магазина, не използва "бисквитки" (cookies), които служат за идентифициране на потребителите, за събиране на информация за неговите интереси, потребителски навици, разкриване на поверителни лични данни, персонализиране на съдържанието и запазване на съдържанието за него". За да направите поръчка единствено трябва да посочите две имена, телефон за връзка и офис на куриер за получаване на пратката!

Данни за АЕРО ЕООД
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
- Наименование на Доставчика: АЕРО ЕООД
- Седалище и адрес на управление: България, гр. Ямбол, ул. Луда Камчия 7
- Данни за кореспонденция: България, гр. Ямбол, ул. Луда Камчия 7, еmail: aeroyambol@yahoo.com, тел. 0889301225.

Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния продукт, като АЕРО ЕООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като АЕРО ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси.

Доставка

Цената за доставката, не е включена в цената на продуктите. Поръчките изпращаме с наложен платеж с куриер Еконт или Спиди по желание на клиента. Продуктите се заплащат при доставянето им на посоченият адрес с наложен платеж. Сроковете за доставка са съобразени с графика на куриерската фирма за съответното населено място. Датата на доставка на поръчани през сайта продукти се уточнява при телефонното потвърждение на поръчката.

Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, след като вече тя му е доставена в следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферираната;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;

Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано състоянието на пратката и нейната опаковка. Ние няма да приемем рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:

- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Рекламации се приемат в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, или в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка като Транспортните разходи при рекламация са за сметка на клиента.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор до 14 дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като АЕРО ЕООД ще възстанови заплатената сума. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. АЕРО ЕООД си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи консумативи, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Важно! Ако върнатата от купувача стока е използвана, АЕРО ЕООД не се ангажира, че ще възстанови цялата сума, заплатена при нейното закупуване! Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на АЕРО ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Всички права запазени
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на сайта, са собственост на АЕРО ЕООД или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на АЕРО ЕООД и или неговите партньори за съответния вид използване.

Права на потребителите съгласно ЗЗП
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.